Został sporządzony i obowiązuje

od dnia 10.12.2008r.

 

REGULAMIN

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W JEDLANCE STAREJ

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej są niepubliczną placówką, działającą na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.123,poz.776 z dnia 27.08.1997r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( DZ.U. z dnia 15 kwietnia 2004r.Nr 63, poz. 587 ).

&1

SIEDZIBA WARSZTATU

 

 1. Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej mieści się w Jedlance Starej 92, w gminie Iłża, w powiecie radomskim.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu 26-604, ul. Kościelna 5.

&2

FUNKCJA WARSZTATU – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne, spełniające następujące warunki:
  1. posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej, prowadzonej
   w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  2. ukończony 18 rok życia,
 2. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
  i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego trybu życia na miarę jej indywidualnych możliwości.
  1. zadania rozwoju umiejętności komunikowania się i planowania, dokonywania wyborów, decydowanie o swoich sprawach, rozwoju umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.
  2. poprawy oraz rozwoju ogólnej sprawności fizycznej.
 3. W Warsztacie prowadzona jest pełna ewidencja uczestników oraz ich teczki osobowe w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Nr 133, poz.883 ) zawierająca:
  1. dokumentację, stanowiącą podstawę do zakwalifikowania uczestnika,
  2. dokumentację z informacjami o miejscu zamieszkania, stanie zdrowia uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i bytowych,
  3. indywidualny program rehabilitacji w zakresie: ogólnych postępowań rehabilitacyjnych, zaradności i samodzielności osobistej, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej, form współpracy z rodziną i opiekunami, „treningu ekonomicznego”.

&3

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WTZ

 

 1. Uczestnik Warsztatu ma prawo:
 1. do konstytucyjnie zagwarantowanej wolności osobistej i nietykalnej; prawo to może być ograniczone wtedy, gdy zaistnieje konieczność ochrony porządku, zdrowia psychicznego, zgodnie z zawartymi procedurami w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych
  w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego,
 2. pełnej informacji na temat swojej sytuacji, związanej z uczestnictwem w zajęciach,
 3. wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne z zadaniami współżycia społecznego,
 4. pomocy personelu Warsztatu w realizacji programu rehabilitacji
  w procesie terapii,
 5. przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychicznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa,
 6. uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez Warsztat zajęciach dodatkowych,
 7. odwołania się od wszystkich decyzji Rady Programowej lub poszczególnych pracowników Warsztatu dotyczących jego osoby,
 8. do działalności samorządowej na terenie Warsztatu,
 9. uzyskania pomocy w dotarciu do Warsztatu w celu uczestniczenia
  w zajęciach oraz w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania – na warunkach ustalonych w regulaminie Warsztatu.
 1. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:
 1. przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawo
  i godność osobistą uczestnika oraz personelu Warsztatu,
 2. przestrzegać regulaminu Warsztatu,
 3. uczestniczyć punktualnie, systematycznie, w pełnym zakresie zajęć organizowanych przez Warsztat, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji,
 4. stosować się do poleceń kierownika i pracowników Warsztatu,
 5. słownie usprawiedliwiać przyczynę swojej nieobecności na zajęciach,
 6. dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność,
 7. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach Warsztatu,
 8. pokrywać szkody wyrządzone w wyposażeniu Warsztatu, jeżeli wynikają one z działań celowych uczestnika,
 9. przestrzegać wprowadzonych zasad ograniczenia palenia tytoniu oraz palenie – jedynie w miejscach wyznaczonych.

& 4

SKREŚLENIE UCZESTNIKA Z LISTY UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady Programowej z powodu:
 1. przedłożenie przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej lub słownej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatu,
 2. pogorszenia stanu zdrowia uczestnika, a także występowanie zaburzeń w zachowaniu w stopniu uniemożliwiającym uczestnictwo
  w zajęciach,
 3. zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia,
 4. nagminnego nieprzestrzegania większości obowiązków uczestnika Warsztatu,
 5. braku postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej po wcześniejszej negatywnej ocenie Rady Programowej, po trzyletniej ocenie postępów uczestnika, skierowania do ośrodka wsparcia oraz podjęcie zatrudnienia,
 6. 4-romiesięcznej nieobecności na zajęciach.
 1. Przedłużenie uczestnictwa w Warsztacie następuje ze względu na;
 1. pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej, umożliwiającej podjęcie zatrudnienia
  i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
 2. okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
 3. okresowy brak możliwości skierowania uczestnika do ośrodka wsparcia.

& 5

DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU

 

 1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czynny 5 dni w tygodniu.
  Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 2. W toku zajęć uczestnicy korzystają z jednej półgodzinnej przerwy śniadaniowej, a także z 15 min. przerwy na wypoczynek.
 3. Warsztat prowadzi działalność o charakterze nie zarobkowym, tym nie mniej możliwa jest sprzedaż produktów, z której dochód przeznaczony jest w porozumieniu z uczestnikami, reprezentowanymi przez Samorząd na pokrycie wydatków, związanych z integracją społeczną uczestników, służąca pobudzaniu aktywności w rehabilitacji społecznej.
 4. W Warsztacie działają pracownie terapii zajęciowej o następującym profilu przygotowania do zawodu:
 1. bukieciarsko – wikliniarskim,
 2. plastyczno – tkackim,
 3. hafciarskim,
 4. kulinarno – gospodarczym,
 5. muzyczno – rytmicznym,
 6. rehabilitacyjnym,
 7. informatycznym,

Ponadto organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe małych form artystyczno – teatralnych i fotografii.

 1. Każda pracownia działa w oparciu o plan pracy pracowni, który zawiera zakres czynności jakie uczestnik powinien opanować – poczynając od najprostszych do skomplikowanych, wymagających precyzji, posługiwania się sprzętem i urządzeniami dostępnymi w pracowni.
  Za wdrożenie, naukę, bezpieczeństwo pracy, prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest instruktor pracowni, w której uczestnik przebywa.
 2. Zakres opanowania umiejętności, zawarty w programie, zależy od wydolności psychofizycznej uczestnika, stanu zdrowia i wynikających
  z tego stanu przeciwwskazań. Czynniki te są uwzględnione w trakcie przygotowań indywidualnego programu rehabilitacji.
 3. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są z zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, opracowanym dla uczestników przez Radę Programową.
 4. Zajęcia odbywają się w tygodniu w dni robocze. Jeżeli Warsztat organizuje zajęcia w dni ustawowo wolne od pracy – uczestnicy otrzymują w zamian inny wolny dzień z uwzględnieniem 35 godz. normy zajęć.
 5. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów, ustalana jest w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestników.

& 6

ZASADY DOWOZU UCZESTNIKÓW DO WARSZTATU

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej nie gwarantuje dowozu na zajęcia terapeutyczne. Jednakże w celu zapewnienia warunków niezbędnych do pełnej realizacji indywidualnych programów rehabilitacji i obsługi potrzeb Warsztatu w budżecie planuje się koszty, związane z dowozem uczestników. Uczestnik może korzystać z pomocy udzielonej przez Warsztat w formie dowozu w celu umożliwienia udziału w zajęciach.
 2. Jako kryteria udzielenia pomocy w formie dowozu, uwzględnia się:

a. odległość miejsca zamieszkania od Warsztatu,

b. możliwość korzystania z komunikacji publicznej,

c. sprawność psychofizyczna uczestnika,

d. posiadanie pojazdu własnego przez uczestnika lub rodzinę,

e. sytuacja finansowa zainteresowanego.

& 7

RADA PROGRAMOWA WTZ

 

 1. W Warsztacie Terapii Zajęciowej działa Rada Programowa w skład, której wchodzą:
 1. kierownik Warsztatu,
 2. instruktorzy terapii zajęciowej,
 3. specjalista ds. rehabilitacji,
 4. psycholog,
 5. pielęgniarka.
 1. Posiedzenia Rady Programowej, odbywają się nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.
 2. Rada Programowa:
 1. opracowuje roczne programy rehabilitacyjne dla każdego uczestnika,
 2. raz w roku dokonuje okresowej oceny postępów w rehabilitacji przy udziale uczestnika,
 3. co 3 lata dokonuje kompleksowej oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
 1. Tematyka, spotkania Rady, podjęte ustalenia oraz osoby biorące udział
  w posiedzeniu, odnotowywane są w protokole.
 2. Do zadań Rady Programowej należy:
 1. przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów do Warsztatu,
 2. opracowanie, realizacja oraz ocena Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
 3. modyfikacja Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii
  w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji,
 4. wskazywanie uczestnikowi Warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji,
 5. ustalenie składów osobowych grup terapeutycznych,
 6. rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez ustalenie ich przyczyn i zastosowanie odpowiedniego wobec uczestników systemu motywacyjnego,
 7. ustalenie sposobu naliczania oraz zasad wypłaty i dysponowania środkami finansowymi związanymi z „treningiem ekonomicznym”, wraz z wyrażeniem opinii odnośnie sposobu realizacji podjętych ustaleń,
 8. podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem uczestników z listy WTZ,
 9. opracowywanie bieżących i rocznych projektów terapeutycznych, dotyczących organizacji okazjonalnych imprez, wycieczek, kiermaszy, itp.
 10. podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykorzystania środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży wyrobów rękodzieła
  z poszczególnych pracowni i od darczyńców,
 11. dokonywanie ustaleń dotyczących organizacji pracy personelu związanej z podnoszeniem jakości realizowanych usług wobec uczestników,
 12. Rada Programowa Warsztatu zobowiązana jest przekazać informacje o uczestnikach ich rodzicom lub opiekunom dotyczące:
  1. postępów w opanowaniu powierzonych czynności oraz ewentualnych trudności,
  2. sumienności w wykonywaniu zadań,
  3. zachowania się uczestnika na zajęciach terapeutycznych,
  4. zmiany w programach terapeutycznych,
  5. ustalić wspólnie z rodzicami lub opiekunami uczestnika, który nie może sam wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji sposób wykorzystania kwoty przeznaczonej do treningu ekonomicznego,
  6. formułować zalecenia dla rodziców lub opiekunów dotyczące pracy z uczestnikami w warunkach domowych.

& 8

ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ

 

 1. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Caritas Diecezji Radomskiej,
  w którego imieniu występuje dyrektor.
 2. Pracowników Warsztatu zatrudnia dyrektor.
 3. Korespondencję prowadzi oraz umowy zawiera w imieniu Warsztatu dyrektor.
 4. Pracownikami Warsztatu są:
 1. kierownik,
 2. instruktorzy terapii zajęciowej,
 3. specjalista ds. rehabilitacji,
 4. psycholog,
 5. pielęgniarka,
 6. pracownik gospodarczy,
 7. konserwator-kierowca.
 1. Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio dyrektorowi Caritas.
 2. Kierownik Warsztatu jest bezpośrednim przełożonym pracowników
  i ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higienę pracy
  w Warsztacie. Jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników
  i uczestników zajęć warsztatowych, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i terapii zajęciowej. Kierownik Warsztatu planuje rozkład zajęć WTZ, przerwy wakacyjne uczestników, urlopy pracowników.
 3. Pracowników Warsztatu obowiązuje Regulamin Pracy.
 4. Kierownik opracowuje roczny plan pracy  Warsztatu, składający się
  z części merytorycznej i finansowej – z wyjątkiem paragrafów dotyczących funduszu płac i składników pochodnych od tego funduszu. Ta część jest w dyspozycji dyrektora.
 5. Roczny plan pracy opracowany jest w celu:
 1. dostosowania programów działań podejmowanych przez instruktorów i specjalistów prowadzących grupy terapeutyczne do potrzeb uczestników, wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji,
 2. koordynowania różnych działań  rehabilitacyjnych, realizowanych
  z uczestnikami przez instruktorów i specjalistów Warsztatu,
 3. możliwości oceny skuteczności programów rehabilitacji oraz dokonywania korekt w ich realizacji,
 4. racjonalnego rozłożenia w czasie różnych form terapeutycznych,
 5. wzajemnej korelacji planów merytorycznych z finansowymi w ciągu roku,
 6. możliwości dokonywania okresowych analiz skuteczności podejmowania działań.
 1. Kierownik opracowuje plan działalności merytorycznej i finansowej na cały rok.                                      
 2. Pracownicy Warsztatu przygotowują propozycje planu finansowego na rok następny w zakresie swojego stanowiska pracy.                         
 3. Opracowując propozycje do planu należy brać pod uwagę:
 1. dotychczasowe doświadczenia z lat poprzednich, a szczególnie
  z ostatniego roku – wynikające z analizy materiałów dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej,
 2. działania rehabilitacyjne planowane do realizacji w ciągu roku,
  z uwzględnieniem możliwych do zastosowania w warunkach Warsztatu metod, form, technik,
 3. możliwość dostosowania planowanych na stanowiskach pracy
  w pracowniach działań rehabilitacyjnych do potrzeb uczestników wynikających z indywidualnych programów, stopnia sprawności psychofizycznej, opanowanych umiejętności,
 4. udział podopiecznych w okresowych imprezach organizowanych przez Warsztat,
 5. dostosowanie działań do warunków lokalowo – kadrowych oraz do obowiązujących wewnętrznych przepisów organizacyjno – porządkowych,
 6. oszczędność w gospodarowaniu środkami finansowymi, racjonalne wykorzystanie materiałów oraz sprzętu,
 7. propozycje dotyczące uzupełnienia, napraw, remontów sprzętu, urządzeń, narzędzi w pracowniach oraz odnawiania pomieszczeń,
 8. spodziewane dochody ze sprzedaży wyrobów i usług.
 1. Działalność merytoryczno – finansowa Warsztatu i poszczególnych pracowni powinna być zaplanowana i realizowana równomiernie w ciągu całego roku.
 2. Plan finansowy Warsztatu na rok następny dyrektor składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. Dyrektor składa do PCPR-u roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i finansowej Warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

& 9

KIEROWNIK WTZ

 

 1. Kierownik Warsztatu podlega służbowo dyrektorowi Caritas, a do jego obowiązków należy:
 1. zapewnienie odpowiednich warunków pracy organizowanych zajęć,
 2. zapewnienie uczestnikom fachowej opieki wychowawczej,
  i terapeutycznej ,
 3. planowanie rozkładu zajęć w Warsztacie,
 4. ustalanie przerw wakacyjnych uczestnikom Warsztatu w pierwszy poniedziałek po 10 lipca,
 5. planowanie urlopów pracownikom Warsztatu,
 6. zapewnienie niezbędnych materiałów do wykonywania pracy terapeutycznej w ramach posiadanych środków finansowych,
 7. dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zajęć,
 8. utrzymanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami uczestników poprzez organizację zebrań nie rzadziej niż raz na kwartał
 9. współpraca z Radą Rodziców w zakresie planowania i realizacji zadań Warsztatu,
 10. decydowanie przy akceptacji dyrektora o sposobie wykorzystania środków finansowych i rzeczowych oraz sposobie prowadzenia polityki kadrowej Warsztatu.

& 10

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WTZ

 

1. Pracownik Warsztatu ma prawo do:

 1. poszanowania przez uczestników i pozostałych współpracowników jego godności osobistej,
 2. zapewnienia optymalnych oraz bezpiecznych warunków do realizacji zadań zgodnych z obowiązującymi w jednostce organizacyjnej oraz Warsztacie przepisami BHP i PPOŻ i Kodeksu Pracy umożliwiających ich efektywną oraz bezwypadkową realizację,
 3. wsparcia ze strony kierownika jak i innych współpracowników
  w pokonywaniu trudności związanych z działalnością rehabilitacyjną uczestników.

2. Pracownik Warsztatu ma obowiązek:

 1. przestrzegać zasad współżycia społecznego, prawa i godności uczestników i personelu Warsztatu,
 2. przestrzegać Regulaminu WTZ
 3. przestrzegać Regulaminu danej pracowni, którą prowadzi,
 4. prowadzić prawidłowo wymaganą dokumentację WTZ,
 5. przestrzegać tajemnicy zawodowej dotyczącej danych osobowych uczestników WTZ,
 6. prowadzić sumiennie naliczanie i rozliczenie finansowe „kieszonkowego” w ramach treningu ekonomicznego oraz uczyć podopiecznego zasadności dokonywania wydatków,
 7. dbać o czystość i schludny wygląd własnej pracowni i otoczenia,
 8. uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach w ramach posiadanych środków finansowych,
 9. punktualnie rozpoczynać zajęcia i dbać o bezpieczeństwo podopiecznych,
 10. rzetelnie wykonywać swoją pracę.

& 11

TRENING EKONOMICZNY

 

 1.  Uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej, biorący udział w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości
  nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia. W rocznym budżecie, Warsztat planuje średnią kwotę na każdego uczestnika
  i w każdym miesiącu.
 2. Wysokość środków finansowych oraz przeznaczenie indywidualne dla każdego uczestnika ustala Rada Programowa Warsztatu, zgodnie
  z Indywidualnym Programem Rehabilitacji, uwzględniając postanowienia regulaminu organizacyjnego Warsztatu. 

 

 1. trening ekonomiczny, obejmuje wszystkie metody terapii zmierzające do wyposażenia uczestnika w umiejętności gospodarowania pieniędzmi, poprzez poznawanie ich wartości
  i siły nabywczej,
 2. w treningu ekonomicznym, bierze udział każdy uczestnik, który
  w opinii Rady Programowej wymaga podniesienia umiejętności
  w tym zakresie,
 3. środki finansowe, mogą otrzymywać uczestnicy biorący udział
  w treningu ekonomicznym, stanowiącym jeden z elementów rehabilitacji w Warsztacie. Środki, te nie są elementem wynagrodzenia i nie są formą zasiłku socjalnego.
 4. przyznawane kwoty w ramach treningu ekonomicznego, mają służyć częściowemu wyrównaniu statusu materialnego uczestników, w celu umożliwienia korzystania z szeroko pojętnej rehabilitacji społecznej z własnym, częściowym lub pełnym udziałem finansowym, w takich formach jak:
  • uczestniczenie w grupowych wycieczkach turystycznych, rekreacyjnych, tematycznych, spektaklach teatralnych, koncertach, pokazach filmowych, imprezach sportowych
   i rozrywkowych, zabawach i innych,
  • umożliwienia korzystania ze wszelkich form działalności kulturalnej, sportowej, rozwoju własnych zainteresowań organizowanych poza Warsztatem przez inne instytucje
   i organizacje z celu integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych,
  • dokonywanie samodzielnych zakupów, towarów i usług, nabywanie umiejętności zachowań w miejscach użyteczności publicznej- łącznie z planowaniem wydatków na dłuższy okres.
 1. Przyznawane środki finansowe są elementem aktywizującym do udziału w zajęciach, ustalonych zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji.
 2. Propozycje programu treningu ekonomicznego, opracowuje instruktor terapii zajęciowej, prowadzący grupę terapeutyczną wspólnie
  z uczestnikiem oraz RP.
 3. W przypadkach, gdy uczestnik, w opinii Rady Programowej Warsztatu, nie jest zdolny do podejmowania decyzji, dotyczących wykorzystania środków finansowych, o których mowa w pkt.1, wówczas o sposobie wykorzystania tych środków decydują wspólnie: kierownik Warsztatu, instruktor terapii zajęciowej, prowadzący grupę terapeutyczną,
  w porozumieniu z przedstawicielem ustawowym uczestnika
  lub opiekunem prawnym.
 4. Po uzgodnieniu propozycji programu treningu ekonomicznego z Radą Programową, podlega ona zatwierdzeniu przez kierownika Warsztatu. Program treningu ekonomicznego jest częścią Indywidualnego Programu Rehabilitacji uczestnika – poddawany jest okresowej ocenie.
 5. Ustala się cztery grupy sprawności ekonomicznej, do których Rada Programowa zalicza indywidualnie uczestników, według następujących kryteriów:

 

 1. do grupy I – kwalifikuje się uczestnika, który zna nominały
  i rozróżnia wartość pieniędzy, potrafi samodzielnie planować wydatki zgodnie z ustalonym programem rehabilitacji społecznej, samodzielnie dokonuje zakupów, podstawowych towarów i usług, wymaga nadzoru w długoterminowym planowaniu wydatków
  i oszczędzaniu pieniędzy,

 

 1. do grupy II – kwalifikuje się uczestnika, który zna nominały,
  z pomocą rozróżnia pieniądze i ich wartość, w planowaniu wydatków, dokonywaniu zakupów konieczna pomoc instruktora, nie wymaga uzgodnień z przedstawicielem ustawowym lub prawnym,

 

 1. do grupy III – kwalifikuje się uczestnika, który nie rozróżnia nominałów i wartości pieniędzy, nie posiada umiejętności planowania wydatków oraz dokonywania podstawowych zakupów, wymaga znacznej pomocy instruktora oraz porozumienia
  z opiekunem prawnym lub ustawowym,
 1. do grupy IV – kwalifikuje się uczestnika ubezwłasnowolnionego;
  w takim przypadku uzgodnień dotyczących programu treningu ekonomicznego oraz wypłat środków finansowych, dokonuje się
  z opiekunem prawnym.
 1. Podstawowym kryterium przyznania pełnej miesięcznej kwoty w treningu ekonomicznym jest pełne uczestniczenie w planowanych zajęciach,
  w ustalonych godzinach.
 2. Proponowaną kwotę, instruktor prowadzący grupę terapeutyczną wraz
  z RP, przyznaje wg uczestnictwa i zaangażowania w pracy terapeutycznej.
 3. Uczestnikom, nie przyznaje się środków finansowych za dni i godziny nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 7 dni.
 4. Uczestnikom, przyznaje się środki finansowe w wysokości 50% kwoty
  za dni nieobecności (powyżej 7 dni), potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub nieobecności usprawiedliwionej, spowodowanej nagłymi wydarzeniami losowymi.
 5. Przyznaje się środki finansowe za dni usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej udziałem w uroczystościach, wyjazdami rodzinnymi
  o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, wyjazdami urlopowymi
  w wysokości 50% kwoty, przyjętej w budżecie Warsztatu.
 6. Instruktor terapii zajęciowej, stosując powyższe zalecenia, może różnicować kwotę, przyjmując za kryterium stopień aktywności
  w zajęciach, przy uwzględnieniu indywidualnej wydolności psychofizycznej uczestnika, na podstawie opinii specjalistów.
 7. W przypadku systematycznego uchylania się uczestnika od udziału
  w planowanych, zbiorowych i indywidualnych formach rehabilitacji społecznej, bez uzasadnionej przyczyny, która stanowić może jedynie przeciwwskazania wynikające ze stanu zdrowia, potwierdzone zaświadczeniem specjalisty - kwoty środków finansowych, ulegają obniżeniu proporcjonalnie do udziału finansowego, jaki uczestnik powinien wnieść w przypadku uczestniczenia w tych formach rehabilitacji.
 8. Miesięcznym okresem naliczania kwoty w ramach treningu ekonomicznego jest okres od 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc do 24 dnia danego miesiąca.

& 12

SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI

 

 1. Wypłat i rozliczeń, dokonuje instruktor terapii zajęciowej, poprzez wypełnianie druku, pod nazwą „ Wypłata kwoty w ramach treningu ekonomicznego” oraz „Rozliczenie wypłaconej kwoty w ramach treningu ekonomicznego” indywidualnie dla każdego uczestnika z jego podpisem.
 2. Wypłata środków finansowych, odbywa się w czwartki.
 3. Uczestnik ( lub jego opiekun) potwierdza treść uzasadnienia, dotyczącego wysokości przyznanej za okres rozliczeniowy kwoty.
 4. Uczestnik ( lub jego opiekun) może odwołać się od jego treści wpisów
  we wniosku wypłaty, jeżeli uważa, że są one nieuzasadnione lub niezgodne z ustalonymi zasadami do kierownika warsztatu.
 5. Ustaloną kwotę, kierownik WTZ zatwierdza do wypłaty.
 6. Przyznana i zatwierdzona kwota za dany miesiąc, przekazywana jest
  za zgodą uczestników instruktorowi, który prowadzi bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem środkami.
 7. Niewykorzystane środki pieniężne są zdeponowane w metalowej kasetce u kierownika WTZ.
 8. Instruktor, prowadzi miesięczną ewidencję wydatków środków przeznaczonych do treningu ekonomicznego.
 9. Sposób ewidencjonowania, oraz gospodarowania kwotami przyznawanymi uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego, podlega okresowej kontroli wewnętrznej.

& 13

SAMORZĄD UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnicy tworzą społeczność, z której w demokratycznych wyborach mogą powołać swój samorząd.
 1. W skład samorządu wchodzą – przewodniczący, zastępca, dwóch członków ewentualnie skarbnik – w przypadku utworzenia funduszu samorządu.
 2. Każdy uczestnik ma prawo:
  • wybierać skład samorządu oraz być wybranym,
  • uczestniczyć w zebraniach samorządu na równych prawach,
  • wybierać z grona instruktorów opiekuna samorządu,
  • zgłaszać samorządowi wnioski, opinie, uwagi, postulaty, dotyczące wszystkich praw związanych z realizacją podstawowych celów działalności Warsztatu – a w szczególności realizacji programów rehabilitacji oraz realizacji podstawowych praw uczestników,
   a także respektowania przez nich obowiązków.
 3. Wybór członków samorządu odbywa się w tajnym głosowaniu lub jawnym w zależności od uchwały zgromadzenia społeczności.
 4. Kandydatów do samorządu podają uczestnicy Warsztatu. Wymagana jest zgoda kandydata na uczestniczenie w wyborach.
 5. Członek samorządu, może zrezygnować ze swojej funkcji, podając przyczynę rezygnacji. W takim przypadku uczestnicy w głosowaniu uzupełniają skład.
 6. Opiekun samorządu udziela pomocy merytorycznej i organizacyjnej, służy doświadczeniem oraz radą, pomaga formułować wnioski i postulaty inicjowane przez uczestników, ewentualnie pomaga przekazywać je adresatom, pisze protokół ze spotkania społeczności.
 7. Uchwały samorządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uczestników uprawnionych do głosowania.
 8. Treść podejmowanych uchwał nie może być sprzeczna z treścią regulaminu Warsztatu.
 9. Samorząd jest jedynym reprezentantem uczestników Warsztatu, uczestnicy mają obowiązek respektować podjęte uchwały.
 10. Samorząd organizuje spotkania społeczności cyklicznie lub w miarę potrzeb.
 11. Samorząd przedstawia kierownikowi Warsztatu wnioski, opinie, postulaty, które wpłynęły od uczestników.
 12. Kierownik Warsztatu wysłuchuje ich, ustosunkowuje się, zatwierdza wnioski, postulaty dotyczące społeczności – jeżeli ich treść jest zasadna
  i zgodna z prawem.
 13. Samorząd współdecyduje o przeznaczeniu środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży  wyrobów wyprodukowanych w pracowniach, które są deponowane na koncie bankowym Warsztatu jako dochód WTZ.

& 14

RADA RODZICÓW

 

 1. Rodzice uczestników mogą wybrać swoich reprezentantów
  – Radę Rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą :
 1. przewodniczący,
 2. zastępca,
 3. 2 członków ( w tym sekretarz).
 1. Rodzice wybierają Radę Rodziców większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały podjętej w czasie zebrania.
 2. Rada Rodziców może ustalić składki rodziców przeznaczone na fundusz Rady Rodziców oraz określić cele, na które fundusz będzie przeznaczony.
 3. Ustala się następujące formy współpracy między Radą Rodziców,
  a kierownikiem Warsztatu:
  1. Rada Rodziców pośredniczy pomiędzy rodzicami, a kierownikiem Warsztatu w przekazywaniu informacji, uwag, propozycji dotyczących wszystkich spraw związanych z realizacją podstawowych celów działalności Warsztatu, w szczególności realizacji programów rehabilitacji,
  2. kierownik Warsztatu organizuje wspólnie z Radą okresowe spotkania, przedstawiając bieżącą problematykę związaną
   z działalnością Warsztatu,
  3. tematem spotkań nie mogą być sprawy objęte ochroną danych osobowych,
  4. Rada Rodziców wspomaga kierownika w:
  5. organizowaniu sprzedaży wyrobów i usług uczestników,
  6. organizowaniu okazjonalnych imprez,
  7. udziale rodziców w zajęciach w pracowniach w celu prezentacji stosowanych metod,
  8. udziale rodziców w wycieczkach,
  9. udziale rodziców w szeroko pojętej integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym,
  10. pomocy w upowszechnianiu problematyki Warsztatu w lokalnych środkach masowego przekazu,
  11. poprzez współudział w planowaniu i ocenie działań Warsztatu
   w uzgodnionym zakresie,
  12. pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych,
  13. pomocy w pozyskiwaniu środków od sponsorów, materiałów do terapii itp.

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.